README.md 1.66 KB
Newer Older
Anh Le's avatar
Anh Le committed
1 2 3 4 5
# Docker-Flutter Dev Environment
Thiết lập môi trường phát triển ứng dụng Web + Android sử dụng Flutter SDK đóng vào một container.

# Hỗ trợ sẵn các gói sau
* Java 11
Anh Le's avatar
Anh Le committed
6
* Git
Anh Le's avatar
Anh Le committed
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
* Android SDK
* Flutter

## Cài đặt cho Ubuntu
### Yêu cầu
* Ubuntu 20.04+
* [Docker](https://support.netfoundry.io/hc/en-us/articles/360057865692-Installing-Docker-and-docker-compose-for-Ubuntu-20-04)
* [Visual Studio Code](https://linuxize.com/post/how-to-install-visual-studio-code-on-ubuntu-20-04/)
### Visual Studio Code
Ta sẽ cài đặt 2 plugins sau:
* Docker
Anh Le's avatar
Anh Le committed
18 19

![Docker](/img/Docker-plugins.png)
Anh Le's avatar
Anh Le committed
20
* Remote Development
Anh Le's avatar
Anh Le committed
21 22 23

![Remote Development](/img/RemoteDev-plugins.png)

Anh Le's avatar
Anh Le committed
24 25
Sau khi cài đặt thành công, clone kho chứa này về, chọn biểu tượng sau trong VSCode (Góc trái bên dưới):

Anh Le's avatar
Anh Le committed
26 27
![Remote icon](/img/Remote-icon.png)

Anh Le's avatar
Anh Le committed
28 29
Chọn **Open Folder in Container**:

Anh Le's avatar
Anh Le committed
30 31 32
![Open folder](/img/Open-folder.png)

Chọn folder của kho chứa và nhấn Open (Nơi chứa Dockerfile). Container sẽ cài các file cần thiết để tạo môi trường (khoảng 10-15 phút tùy vào tốc độ mạng) và trỏ các thiết bị kết nối USB từ máy host vào container. Sau khi container được thiết lập, ta chỉ cần bật một terminal mới trong VSCode để sử dụng flutter, Mọi dự án cần phải lưu trong folder workspace. 
Anh Le's avatar
Anh Le committed
33 34 35 36

**Lưu ý**: để có thể truy cập được trang web của container thông qua LAN, ta cần phải chỉnh sửa cài đặt cho VSCode. Chọn **Settings** -> Nhập **Remote** -> Chỉnh **Remote: Local Port Host** từ **localhost** sang **allinterfaces**.

![Local Port Host](/img/Portforward.png)