README.md 1.89 KB
Newer Older
Anh Le's avatar
Anh Le committed
1 2 3 4
# Wordpress Dev Environment
Thiết lập môi trường phát triển ứng dụng Web + Android sử dụng Flutter SDK đóng vào một container.

# Hỗ trợ trên nền tảng
Anh Le's avatar
Anh Le committed
5
* Windows10+ (Vẫn hoạt động nhưng rất [chậm](https://forums.docker.com/t/performance-of-wordpress-under-docker-when-using-volumes-on-windows-host/96286/2))
Anh Le's avatar
Anh Le committed
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
* Linux (Khuyến nghị)

## Cài đặt
### Yêu cầu
* Docker cho [Linux](https://support.netfoundry.io/hc/en-us/articles/360057865692-Installing-Docker-and-docker-compose-for-Ubuntu-20-04) hoặc [Windows](https://www.docker.com/get-started/)
* Visual Studio Code
### Visual Studio Code
Ta sẽ cài đặt 2 plugins sau:
* Docker

![Docker](/img/Docker-plugins.png)
* Remote Development

![Remote Development](/img/RemoteDev-plugins.png)

Sau khi cài đặt thành công, clone kho chứa này về, chọn biểu tượng sau trong VSCode (Góc trái bên dưới):

![Remote icon](/img/Remote-icon.png)

Chọn **Open Folder in Container**:

![Open folder](/img/Open-folder.png)

Chọn folder của kho chứa -> container1-src và nhấn Open 

**Lưu ý**: để có thể truy cập được trang web của container thông qua LAN, ta cần phải chỉnh sửa cài đặt cho VSCode. Chọn **Settings** -> Nhập **Remote** -> Chỉnh **Remote: Local Port Host** từ **localhost** sang **allinterfaces**.

![Local Port Host](/img/Portforward.png)
Anh Le's avatar
Anh Le committed
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

#Cấu hình
Cấu hình các tham số cho database bằng cách điều chỉnh nội dung của file .env
```
#Wordpress Settings
export WORDPRESS_LOCAL_WORKSPACE=./workspace
export WORDPRESS_UPLOADS_CONFIG=./config/uploads.ini
#MySQL Setting
export MYSQL_CONFIG=./config/my.cnf
export MYSQL_LOCAL_HOME=./mysql
export MYSQL_DATABASE=wordpress
export MYSQL_USER=admin
export MYSQL_PASSWORD=P@ssw0rd
export MYSQL_ROOT_PASSWORD=P@ssw0rd
#PHP My Admin Settings
export PMA_HOST=wp_database
export PMA_PORT=3306

```