Commit 5c751b16 authored by Anh Le's avatar Anh Le

Update README.md

parent 1d42430f
......@@ -31,3 +31,23 @@ Chọn folder của kho chứa -> container1-src và nhấn Open
**Lưu ý**: để có thể truy cập được trang web của container thông qua LAN, ta cần phải chỉnh sửa cài đặt cho VSCode. Chọn **Settings** -> Nhập **Remote** -> Chỉnh **Remote: Local Port Host** từ **localhost** sang **allinterfaces**.
![Local Port Host](/img/Portforward.png)
#Cấu hình
Cấu hình các tham số cho database bằng cách điều chỉnh nội dung của file .env
```
#Wordpress Settings
export WORDPRESS_LOCAL_WORKSPACE=./workspace
export WORDPRESS_UPLOADS_CONFIG=./config/uploads.ini
#MySQL Setting
export MYSQL_CONFIG=./config/my.cnf
export MYSQL_LOCAL_HOME=./mysql
export MYSQL_DATABASE=wordpress
export MYSQL_USER=admin
export MYSQL_PASSWORD=P@ssw0rd
export MYSQL_ROOT_PASSWORD=P@ssw0rd
#PHP My Admin Settings
export PMA_HOST=wp_database
export PMA_PORT=3306
```
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment